602 10 20 34
0
0 Kč

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

 

I. Předmět smlouvy

Předmětem těchto podmínek je úprava právního vztahu mezi společností Snakesub s. r. o. (dále jako "Prodávající") a Kupujícím při dodávkách zboží objednávaného prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího. Tyto podmínky jsou nedílnou součástí jakékoli objednávky na zboží dodávané Prodávajícím a platí pro všechny následující obchody uzavřené mezi smluvními stranami, i když při jejich sjednání na ně nebylo znovu poukázáno.

Předmětem kupní smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v objednávce (dále jen zboží). Váhy, rozměry, kapacita, ceny, výkony a ostatní údaje uvedené v internetovém obchodu, katalozích, prospektech a jiných tiskovinách Prodávajícího jsou nezávaznými údaji, pokud nebyly ve smlouvě výslovně uvedeny jako závazné.

II. Místo plnění

Místem plnění jsou provozovny Prodávajícího. Seznam provozoven s uvedením pracovní doby naleznete na stránce Kontakt.

Zajišťuje-li Prodávající přepravu zboží do sjednaného místa určení, rozumí se místem určení, pokud není sjednáno jinak, sídlo nebo bydliště nebo sídlo Kupujícího. Povinnost Prodávajícího dodat zboží je splněna předáním zboží prvnímu dopravci k přepravě zboží pro Kupujícího.

Při osobním odběru zboží je Kupující povinen při výdeji zboží předložit doklad o úplném zaplacení zboží. Při odběru zboží jinou osobou než Kupujícím je odebírající osoba povinna se prokázat zplnomocněním Kupujícího, vystaveným na jméno a platný občanský průkaz pověřené osoby.

Nebezpečí škody na zboží přechází na Kupujícího okamžikem splnění závazku Prodávajícího dodat zboží.

III. Objednání zboží

Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých registračním formulářem předepsaných údajů a náležitostí nezbytných k uzavření kupní smlouvy. Odeslaná objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky Prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží. Prodávající si může v jednotlivém zejména cenově náročnějším případě vyhradit vznik smlouvy potvrzením objednávky.

Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod.), vždy oprávněn žádat Kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně. Odmítne-li Kupující objednávku požadovaným způsobem autorizovat nebo uvede nesprávné či nefunkční kontaktní údaje, považuje se objednávka za neplatnou. Objednávka software bude považována za neplatnou v případě, že Kupující objedná položku, která není samostatně prodejná nebo neprokáže skutečnosti požadované autorem software pro uzavření smlouvy (např. v případě upgrade apod.).

Fotografie a náhledy zboží jsou pouze ilustrativní a od skutečného zboží se mohou lišit například odstínem barvy, logem atd.

IV. Cena a způsob platby

Ceny uvedené v internetovém obchodě Prodávajícího jsou platné v okamžiku objednání.

Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen, v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží. K nabídkové ceně zboží není připočítána cena dopravy, která je dále upřesněna v bodu VI..

Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny na běžný účet Prodávajícího, předáním kupní ceny dopravci v případě dodávky na dobírku nebo uhrazením v hotovosti v provozovně Prodávajícího. Ve specifických případech (např.: software, náhradní díly, specifické zboží (zboží, které je nutné v distribuční síti závazně objednávat a zboží, které není běžně dostupné), zboží upravené podle přání Kupujícího apod.) si Prodávající vyhrazuje právo požadovat úhradu kupní ceny předem na základě zálohové faktury.

Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny.

Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím je současně daňovým dokladem. Faktura je zasílána pouze v elektronické podobě na e-mail Kupujícího uvedený v objednávkovém formuláři. Převzetí zboží Kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.

Přehled možných způsobů platby:

 • Platba kreditní či debetní kartou - VISA Electron, VISA Master, Card Maestro
  • nejmodernější aplikace kartových asociací Visa a MasterCard s názvem 3D-Secure umožňuje bezpečné platby kartou na internetu
  • zmíněné řešení představuje celosvětově standardizovaný proces placení a přijímání platebních karet asociací Visa a MasterCard
  • internetový obchodník, který má zájem nabídnout zákazníkům bezpečné placení prostřednictvím platebních karet Visa a MasterCard, implementuje 3D-Secure řešení
 • Dobírka
  • platba v hotovosti při převzetí zásilky od dopravce
 • Zálohová faktura
  • platba bankovním převodem z jakéhokoliv účtu na základě zálohové faktury, kterou systém po provedení objednávky zašle na kontaktní e-mail Kupujícího
  • objednávka nebude vyřízena před připsáním platby na běžný účet Prodávajícího
 • Faktura
  • při dlouhodobém obchodním vztahu lze sjednat platbu bankovním převodem po dodání zboží na základě faktury se splatností do 7 dní

V. Dodací lhůta

Lhůta dodání začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky a ve stanovených případech za podmínky uhrazení kupní ceny podle bodu IV.

V případě, že zboží je dostupné, zavazuje se Prodávající je vyexpedovat, tj. připravit k osobnímu odběru nebo předat dopravci, do 7 pracovních dnů. Údaj o dostupnosti uvedený v internetovém obchodě u zboží je pouze informativní a může se měnit. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými Prodávajícím.

V případě, že objednané zboží nebude dostupné, oznámí Prodávající Kupujícímu předpokládaný termín dodání. V tomto případě si vyžádá odsouhlasení Kupujícího. Dodací lhůta se považuje za splněnou včas, jestliže zboží bude připraveno v místě plnění k předání nejpozději poslední den sjednané nebo dodatečně sjednané dodací lhůty.

VI. Dopravní podmínky, dopravné a balné

Zboží zasíláme jen na území ČR a SR.

Při objednávce v úhrnné hodnotě 2.000 Kč s DPH a více (platí pouze pro zasílání do ČR) nebude Prodávající účtovat Kupujícímu dopravné a balné s výjimkou značně rozměrných nebo těžkých zásilek (bude sjednáno individuálně).

U nákupu absorbentu Sofnolime je vždy účtováno poštovné. Dopravné a balné pro jednu zásilku je 85 Kč s DPH při dopravě službou DPD, 90 Kč s DPH při dopravě službou PPL a 150 Kč při dopravě Českou poštou. V případě doručení na dobírku je účtováno 40 Kč ke standardní ceně poštovného navíc. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny přepravy s ohledem na charakter zásilky - např. na hmotnost, rozměry, počet balíků apod..

Zasílání na SR probíhá pouze skrze společnost DPD, anebo Slovenskou poštu při platbě převodem. Cena poštovného u Slovenské pošty se liší dle konečné váhy celé objednávky. Cena za poštovné bude tedy konzultována po odeslání objednávky.

Pro více informací o cenách poštovného navštivte stránku Doprava a platba.

Osobní odběr zboží je zdarma a je možný na provozovně v Liberci (viz kontakt). Odběr je možný v Po -  Pá od 8:00 do 17:00.

Osobní odběr pro SR je možný na Heurekapointu v Bratislavě (Chorvátska 1, Bratislava, PSČ 811 07), ve dnech Po - Pá od 11:00 do 19:00. Tato možnost je zpoplatněna. Při platbě předem či platbou Gopay si Prodávající účtuje 109 Kč s DPH a při platbě dobírkou 149 Kč s DPH.

VII. Záruka, reklamace

Záruky a reklamace jsou upraveny Reklamačním řádem Prodávajícího, který se stává nedílnou součástí kupní smlouvy.

VIII. Odstoupení od smlouvy

 1. V souladu se zákonem č. 367/2000 Sb. ….

zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, §§ 1810 - 1840

Nebyl-li spotřebitel poučen o právu odstoupit od smlouvy v souladu s § 1820 odst. 1 písm. f), může spotřebitel od smlouvy odstoupit do jednoho roku a čtrnácti dnů ode dne počátku běhu lhůty pro odstoupení podle odstavce 1. Jestliže však byl spotřebitel poučen o právu odstoupit od smlouvy v této lhůtě, běží čtrnáctidenní lhůta pro odstoupení ode dne, kdy spotřebitel poučení obdržel.

Pokud podnikatel umožňuje spotřebiteli odstoupit prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy na internetových stránkách, potvrdí spotřebiteli bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá podnikateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Byla-li spotřebiteli již poskytnuta služba, není z toho podnikateli ničeho povinen s výjimkou: - odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a podnikatel s plněním na základě výslovné žádosti spotřebitele začal před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, uhradí podnikateli poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy. Je-li sjednaná cena nepřiměřeně vysoká, uhradí spotřebitel podnikateli poměrnou část ceny odpovídající tržní hodnotě poskytovaného plnění.

Podnikatel převezme zboží od spotřebitele v jeho domácnosti na své náklady, jestliže spotřebitel odstoupí od smlouvy uzavřené mimo prostor obvyklý pro podnikatelovo podnikání, zboží bylo dodáno do domácnosti spotřebitele v okamžiku uzavření smlouvy a povaha zboží jej neumožňuje odeslat obvyklou poštovní cestou.

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy

 1. a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 2. d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 3. e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 4. f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
 5. g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 6. h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 7. i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 8. j) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
 9. l) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

 

(1) Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu podnikatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky mimo nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal. Podnikatel vrátí spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

(2) Náklady na dodání vrátí podnikatel spotřebiteli jen v případě, že mu bylo dodané špatné nebo poškozené zboží. Spotřebiteli nevzniká nárok na vrácení nákladů s dodáním v případě, že vrací zboží bez zjevného udání důvodu.

(3) Podnikatel uhradí spotřebiteli náklady spojené s vrácením zboží, jestliže neupozornil spotřebitele o povinnosti nést tyto náklady v souladu s ustanovením § 1820 odst. 1 písm. g).

(4) Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, podnikatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

IX. Ochrana osobních údajů

Odesláním objednávky v internetovém obchodu Kupující dobrovolně souhlasí s používáním osobních údajů pro vyřízení objednávky a zasílání newsletteru. Prodávající prohlašuje, že jakékoliv osobní informace nebudou poskytovány třetím stranám. Zasílání newsletteru je možné kdykoliv zrušit písemnou žádostí odeslanou na e-mai info@snakesub.cz.

X. Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky Kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží (včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetovém serveru Prodávajícího, nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je Kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán.

Pro ostatní neupravené otázky platí ustanovení platných právních předpisů.

Snakesub s. r. o. - obchodní podmínky byly aktualizovány dne 1.1.2015.
Platební brána:
Copyright © Snakesub s.r.o.
Vytvořila společnost logo.png
Souhlasím

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací