482 710 515
0
0 Kč

Reklamace

Reklamační řád

 

I. Vady vzniklé při dodávce zboží

Kupující je povinen zboží dodané Prodávajícím prohlédnout okamžitě po převzetí zboží. V případě doručování dopravcem je Kupující povinen při převzetí zboží před podpisem soupisky zkontrolovat údaje uvedené na přepravním listu. Pokud údaje nesouhlasí se skutečností, je porušen či jinak znehodnocen originální obal nebo originální páska, je Kupující povinen tuto skutečnost uvést na přepravní list dopravce a sepsat s ním zápis o škodě, příp. odmítnout převzít zásilku jako celek.

Zprávu o vadách je Kupující povinen bez zbytečného odkladu nejpozději do dvou dnů zaslat Prodávajícímu. Stejná povinnost platí u Kupujícího pro kontrolu věcného obsahu zásilky. Jde-li o zjevně neznatelné poškození či neúplnost zásilky zjištěnou až po jejím převzetí, je Kupující povinen sdělit tuto skutečnost bez zbytečného odkladu nejpozději do dvou dnů po převzetí Prodávajícímu a dopravci, který se může o pravděpodobné příčině poškození u Kupujícího přesvědčit a případně sepsat dodatečně zápis.
 
Pokud Kupující zboží neprohlédne nebo jinak nezajistí, aby bylo zboží prohlédnuto při jeho převzetí, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době jeho převzetí.

II. Záruka za jakost zboží

Pokud není uvedeno jinak, Prodávající poskytuje na výrobky záruku po dobu 24 měsíců od data dodání zboží Kupujícímu. Vady musí být reklamovány nejpozději do konce stanovené záruční doby. Vady je Kupující povinen reklamovat bez zbytečného odkladu.
 
Rozsah záruk poskytovaných Prodávajícím je dán rozsahem záruk poskytovaných výrobcem na své produkty. Délka záruční doby je pro jednotlivé produkty avizována na internetovém serveru Prodávajícího, případně vyznačena na dodacím nebo záručním listu.
 
U některého zboží (díla) je možno zakoupit prodloužení délky záruky, přičemž obsah a podmínky se řídí smluvním ujednáním o rozšíření záruky.
 
Reklamace zboží v průběhu záruční doby se řeší opravou, není-li oprava možná výměnou za zboží srovnatelných parametrů.
 
Záruční doba zboží opraveného či vyměněného v reklamačním řízení dobíhá podle délky záruky původního zboží, přičemž doba od uplatnění řádné reklamace do jejího vyřízení se do této doby nezapočítává. Původní doba záruky a její ukončení platí i pro případy, kdy došlo v rámci reklamačního řízení k vyřízení reklamace výměnou.

III. Výjimky z odpovědnosti za vady

Prodávající nenese odpovědnost za nevhodný výběr zboží provedený Kupujícím nebo za poškození produktu neodborným zásahem Kupujícího, za vady zboží vzniklé např.: použitím neautorizovaného software a spotřebního materiálu, počítačovými viry, používáním zboží v pracovních podmínkách, které neodpovídají svou teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy pracovním podmínkám kancelářského prostředí, nadměrným zatěžováním zboží nebo používáním zboží způsobem, který je v rozporu s dokumentací či obecnými zásadami, neodbornou instalací, neodborným obsluhováním či zanedbanou péčí o zboží zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné ČSN.
 
Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktu nebo jeho nekompatibility s jinými produkty, stejně jako za škody způsobené vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.


IV. Software

U zboží charakteru software se záruka vztahuje výhradně na fyzickou nečitelnost médií nebo poškozenou dokumentaci. Okamžikem odstranění ochranných prostředků u software (adjustační folie, pečeti aj.) se uživatel (Kupující) stává oprávněným licenčním uživatelem produktu a zboží již nelze vrátit Prodávajícímu.

V. Způsob uplatnění záruky

Zjištěné vady musí Kupující reklamovat písemnou formou ve lhůtách uvedených v bodu I. a II. tohoto dokumentu. V písemném oznámení o vadách je nutno popsat zjištěné vady tj. uvést, o jaké vady se jedná a jak se projevují. K písemné reklamaci je nutné ve všech případech přiložit kopii faktury nebo jiného daňového dokladu, případně dodací list.
 
Reklamované zboží musí být na náklady Kupujícího, není-li stanoveno jinak, zasláno kompletní nejlépe v originálním obalu (při nedodržení tohoto požadavku nese kupující plnou zodpovědnost za škodu vzniklou na zboží při přepravě a manipulaci z důvodu neoriginálního obalu) včetně manuálů, instalačních médií a záručního listu, byl-li na reklamované zboží vystaven.

VI. Místo uplatnění záruky

Místem uplatnění reklamace vad zboží je autorizované servisní středisko výrobce uvedené na záručním listě výrobce příslušeného výrobku nebo v jiných informačních zdrojích výrobce.
 
Pokud zboží nedisponuje autorizovaným servisním střediskem nebo se jedná o vady podle bodu I., je místem uplatnění reklamace provozovna prodávajícího na adrese:

Snakesub s. r. o. (reklamace)
U Nisy 853/18
460 01
Liberec


VII. Neoprávněná reklamace

Při neoprávněné reklamaci (např. nebude-li zjištěna oznámená závada, bude-li zboží reklamováno v rozporu se záručními podmínkami) může Prodávající požadovat úhradu vzniklých nákladů v minimální výši 500 Kč bez DPH.

VIII. Závěrečné ustanovení

Pro ostatní neupravené otázky platí ustanovení platných právních předpisů.


ESNAKESUB.CZ (Snakesub s. r. o.) - reklamační podmínky byly aktualizovány dne 1.1.2015.
Platební brána:
Copyright © Snakesub s.r.o.
Vytvořila společnost logo.png
Souhlasím

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací