Obchodní podmínky

 

  1. Předmět smlouvy

 Předmětem těchto podmínek je úprava právního vztahu mezi společností SNAKESUB s. r. o.

SNAKESUB s.r.o.
Čechova 777,
Mladá Boleslav 293 01
IČO: 27134211
DIČ: CZ27134211
C 98832 vedená u rejstříkového soudu v Praze

(dále jako "Prodávající") a
Kupujícím
při dodávkách zboží objednávaného prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího. Tyto podmínky jsou nedílnou součástí jakékoli objednávky na zboží dodávané Prodávajícím a platí pro všechny následující obchody uzavřené mezi smluvními stranami, i když při jejich sjednání na ně nebylo znovu poukázáno.

Předmětem kupní smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v objednávce (dále jen zboží). Váhy, rozměry, kapacita, ceny, výkony a ostatní údaje uvedené v internetovém obchodu, katalozích, prospektech a jiných tiskovinách Prodávajícího jsou nezávaznými údaji, pokud nebyly ve smlouvě výslovně uvedeny jako závazné.

               2. Místo plnění

Místem plnění jsou provozovny Prodávajícího. Seznam provozoven s uvedením pracovní doby naleznete na stránce Kontakt.

Zajišťuje-li Prodávající přepravu zboží do sjednaného místa určení, rozumí se místem určení, pokud není sjednáno jinak, sídlo nebo bydliště nebo sídlo Kupujícího. Povinnost Prodávajícího dodat zboží je splněna předáním zboží prvnímu dopravci k přepravě zboží pro Kupujícího.

Při osobním odběru zboží je Kupující povinen při výdeji zboží předložit doklad o úplném zaplacení zboží. Při odběru zboží jinou osobou než Kupujícím je odebírající osoba povinna se prokázat zplnomocněním Kupujícího, vystaveným na jméno a platný občanský průkaz pověřené osoby.

Nebezpečí škody na zboží přechází na Kupujícího okamžikem splnění závazku Prodávajícího dodat zboží.

               3. Smlouva

Smlouvu může kupující uzavřít tak, že přijme návrh k uzavření smlouvy na webu provozovaném naši společností tím, že požadované plnění (zboží, služby) vloží do košíku. Kupujícímu může při uzavírání smlouvy asistovat náš pracovník po telefonu, nebo při emailové objednávce. Než kupující závazně potvrdí objednávku, má kupující právo měnit jak požadované plnění, dopravu i způsob úhrady, tedy zkontrolovat všechny údaje, které do objednávky vložil. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých registračním formulářem předepsaných údajů a náležitostí nezbytných k uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky. Uzavření smlouvy naše společnost neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na kupujícím zadaný email. Prodávající si může v jednotlivém zejména cenově náročnějším případě vyhradit vznik smlouvy potvrzením objednávky.

Vzniklou kupní smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod.), vždy oprávněn žádat Kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně. Odmítne-li Kupující objednávku požadovaným způsobem autorizovat nebo uvede nesprávné či nefunkční kontaktní údaje, považuje se objednávka za neplatnou. Objednávka software bude považována za neplatnou v případě, že Kupující objedná položku, která není samostatně prodejná nebo neprokáže skutečnosti požadované autorem software pro uzavření smlouvy (např. v případě upgrade apod.).

Fotografie a náhledy zboží jsou pouze ilustrativní a od skutečného zboží se mohou lišit například odstínem barvy, logem atd.

               4. Cena a způsob platby

Ceny uvedené v internetovém obchodě Prodávajícího jsou platné v okamžiku objednání.
Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen, v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží. K nabídkové ceně zboží není připočítána cena dopravy, která je dále upřesněna v bodu VI..

Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny na běžný účet Prodávajícího, předáním kupní ceny dopravci v případě dodávky na dobírku nebo uhrazením v hotovosti v provozovně Prodávajícího. Ve specifických případech (např.: software, náhradní díly, specifické zboží (zboží, které je nutné v distribuční síti závazně objednávat a zboží, které není běžně dostupné), zboží upravené podle přání Kupujícího apod.) si Prodávající vyhrazuje právo požadovat úhradu kupní ceny předem na základě zálohové faktury.

Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny.

Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím je současně daňovým dokladem. Faktura je zasílána pouze v elektronické podobě na e-mail Kupujícího uvedený v objednávkovém formuláři. Převzetí zboží Kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.

Přehled možných způsobů platby:

Platba bankovními tlačítky
- Tlačítkem možnost zvolení konkrétní banky a přesměrování na konkrétní stránky s přihlášením. Rovnou vyplněné údaje postačí odsouhlasit a zadat bezpečnostní kód pro platbu.
- Platbu obdržíme obratem a můžeme zboží v nejbližší možné době expedovat

Platba kreditní či debetní kartou
- nejmodernější aplikace kartových asociací Visa a MasterCard s názvem 3D-Secure umožňuje bezpečné platby kartou na internetu
- zmíněné řešení představuje celosvětově standardizovaný proces placení a přijímání platebních karet asociací Visa a MasterCard

Dobírka
- platba v hotovosti při převzetí zásilky od dopravce

Zálohová faktura
- platba bankovním převodem z jakéhokoliv účtu na základě zálohové faktury, kterou systém po provedení objednávky zašle na kontaktní e-mail Kupujícího
- objednávka nebude vyřízena před připsáním platby na běžný účet Prodávajícího

Faktura
- při dlouhodobém obchodním vztahu lze sjednat platbu bankovním převodem po dodání zboží na základě faktury se splatností do 7 dní

               5. Dodací lhůta

Lhůta dodání začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky a ve stanovených případech za podmínky uhrazení kupní ceny podle bodu IV.

V případě, že zboží je dostupné, zavazuje se Prodávající je vyexpedovat, tj. připravit k osobnímu odběru nebo předat dopravci, do 7 pracovních dnů. Údaj o dostupnosti uvedený v internetovém obchodě u zboží je pouze informativní a může se měnit. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými Prodávajícím.

V případě, že objednané zboží nebude dostupné, oznámí Prodávající Kupujícímu předpokládaný termín dodání. V tomto případě si vyžádá odsouhlasení Kupujícího. Dodací lhůta se považuje za splněnou včas, jestliže zboží bude připraveno v místě plnění k předání nejpozději poslední den sjednané nebo dodatečně sjednané dodací lhůty.

Dopravní podmínky, dopravné a balné

Zboží zasíláme jen na území ČR a SR.
Při objednávce v úhrnné hodnotě 4 000 Kč s DPH a více (platí pouze pro zasílání do ČR) nebude Prodávající účtovat Kupujícímu dopravné a balné s výjimkou značně rozměrných nebo těžkých zásilek (bude sjednáno individuálně).
U nákupu absorbentu Sofnolime je vždy účtováno poštovné.
Pro více informací o cenách poštovného navštivte stránku Doprava a platba.
Osobní odběr zboží je zdarma a je možný na provozovně v Liberci (viz kontakt). Odběr je možný v Po - Pá od 8:00 do 17:00.

                6. Záruka, reklamace

Záruky a reklamace jsou upraveny Reklamačním řádem Prodávajícího, který se stává nedílnou součástí kupní smlouvy.

              7. Odstoupení od smlouvy

Naše společnost doporučuje, aby si každý zákazník před odstoupením od smlouvy odstranil svá osobní data ze zakoupeného zboží.

Odstoupení od smlouvy spotřebitelem
Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o
- kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží
- smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží;
nebo
- smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží
Spotřebitel může odstoupit prostřednictvím doporučeného dopisu – odstoupením od smlouvy zaslaného do sídla společnosti:

Snakesub s. r. o. (reklamace)
U Nisy 853/18
460 01 Liberec

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá společnosti Snakesub s.r.o. bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které je společnosti obdržel, a to na své náklady.

Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.

Rozhodne-li se spotřebitel pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu společnosti spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu.

Spotřebitel odpovídá společnosti pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

V případě proplácení dobropisu v hotovosti může společnost požadovat předložení identifikačního průkazu (OP nebo cestovní pas), a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházející z trestné činnosti. Bez předložení některého z těchto dokladů může společnost odmítnout peněžní prostředky proplatit.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu společnost bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijala, stejným způsobem.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, společnost však není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než jí spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží společnosti odeslal.

Odstoupení v ostatních případech
Kupující podnikatel není oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, je-li hodnota zakoupeného zboží vyšší než 50.000,- Kč vč. DPH.

Bude-li umožněno Kupujícímu podnikateli odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů, pak Kupující bere na vědomí, že vrácená kupní cena může být ponížena o to, oč se snížila hodnota zboží.

Bude-li umožněno Kupujícímu podnikateli odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů a vrácené zboží nebude v originálním obalu včetně veškerých součástí a příslušenství, pak Kupující bere na vědomí, že společnost si vyhrazuje právo takovéto vrácení zboží zpoplatnit, a to takovou částkou, která společnost vykompenzuje náklady, jež jsou nezbytné vynaložit pro znovuuvedení zboží do prodeje.

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

  1. došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci;
  2. použil-li Kupující věc ještě před objevením vady;
  3. nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím; nebo
  4. prodal-li Kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Kupující společnosti, co ještě vrátit může, a dá společnosti náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

Neoznámil-li Kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

Z důvodu ochrany práv Kupujícího je-li Kupujícím právnická osoba a bude-li požadovat proplacení dobropisu v hotovosti přímo na pobočce společnosti, pak příslušná částka bude předána pouze osobám oprávněným jednat za dotyčnou právnickou osobu, tj. statutárnímu orgánu, nebo osobě, jež se prokáže úředně ověřenou plnou mocí.

               8. Ochrana osobních údajů

Odesláním objednávky v internetovém obchodu Kupující dobrovolně souhlasí s používáním osobních údajů pro vyřízení objednávky a zasílání newsletteru. Prodávající prohlašuje, že jakékoliv osobní informace nebudou poskytovány třetím stranám. Zasílání newsletteru je možné kdykoliv zrušit písemnou žádostí odeslanou na e-mail info@snakesub.cz.

               9. Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky Kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží (včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetovém serveru Prodávajícího, nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (kupní smlouvou) je Kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán.

Případné spory mezi naši společností a kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě kupující může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce, či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ADR platformy. Než- li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, doporučujeme kupujícímu nejdříve využít kontakt na naši společnost pro vyřešení nastalé situace.

Pro ostatní neupravené otázky platí ustanovení platných právních předpisů.

SNAKESUB s. r. o. - obchodní podmínky byly aktualizovány dne 01.01.2023