Reklamační řád

REKLAMAČNÍ ŘÁD

               1. Všeobecná ustanovení 

Reklamační řád popisuje postup jakým způsobem přistupovat k reklamaci zboží pořízeného od společnosti SNAKESUB s.r.o. Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží. Zároveň kupující bere na vědomí, že je povinen poskytnout společnosti SNAKESUB s.r.o potřebnou součinnost nezbytnou pro vyřízení reklamace. V opačném případě se lhůty adekvátně prodlužují o čas, ve kterém kupující neposkytl požadovanou součinnost. Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem.
Reklamační řád by zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku /dále jen NOZ/ a zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů a vztahuje se spotřební zboží, u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího za vady /dále jen reklamace/.
Zákazníkem společnosti SNAKESUB s.r.o. je buď kupující – spotřebitel ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele /dále jen kupující – spotřebitel/ nebo kupující – podnikatel, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnost /dále jen kupující – podnikatel/. 

               2. Vady vzniklé při dodávce zboží 

Kupující je povinen zboží dodané Prodávajícím prohlédnout okamžitě po převzetí zboží. V případě doručování dopravcem je Kupující povinen při převzetí zboží před podpisem soupisky zkontrolovat údaje uvedené na přepravním listu. Pokud údaje nesouhlasí se skutečností, je porušen či jinak znehodnocen originální obal nebo originální páska, je Kupující povinen tuto skutečnost uvést na přepravní list dopravce a sepsat s ním zápis o škodě, příp. odmítnout převzít zásilku jako celek.
Zprávu o vadách je Kupující povinen bez zbytečného odkladu nejpozději do dvou dnů zaslat Prodávajícímu. Stejná povinnost platí u Kupujícího pro kontrolu věcného obsahu zásilky. Jde-li o zjevně neznatelné poškození či neúplnost zásilky zjištěnou až po jejím převzetí, je Kupující povinen sdělit tuto skutečnost bez zbytečného odkladu nejpozději do dvou dnů po převzetí Prodávajícímu a dopravci, který se může o pravděpodobné příčině poškození u Kupujícího přesvědčit a případně sepsat dodatečně zápis.
Pokud Kupující zboží neprohlédne nebo jinak nezajistí, aby bylo zboží prohlédnuto při jeho převzetí, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době jeho převzetí. 

               3. Záruka za jakost zboží 

Jako doklad o záruce vystavuje SNAKESUB  s.r.o ke každému zakoupenému zboží doklad o zakoupeni se zákonem uvedenými údaji, které jsou zapotřebí pro uplatnění záruky .Pokud není uvedeno jinak, Prodávající poskytuje na výrobky záruku po dobu 24 měsíců od data dodání zboží Kupujícímu. Vady musí být reklamovány nejpozději do konce stanovené záruční doby. Vady je Kupující povinen reklamovat bez zbytečného odkladu. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruka za jakost, zaniknou, nebyla-li uplatněna v uvedené době.
V případě vyřízení reklamace formou výměny zboží neběží nová lhůta, rozhodující je lhůta začínající běžet dnem převzetí zboží kupujícím.
Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal: 

- věc má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo, které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy prodávajícího a/nebo výrobce.
- věc se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá.
- věc je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti.
- věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

               4. Výluky z odpovědnosti za vady 

Prodávající nenese odpovědnost za nevhodný výběr zboží provedený Kupujícím, nebo za poškození produktu neodborným zásahem Kupujícího, za vady zboží vzniklé např.: použitím neautorizovaného software a spotřebního materiálu, počítačovými viry, používáním zboží v pracovních podmínkách, které neodpovídají svou teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy pracovním podmínkám kancelářského prostředí, nadměrným zatěžováním zboží nebo používáním zboží způsobem, který je v rozporu s dokumentací či obecnými zásadami, neodbornou instalací, neodborným obsluhováním či zanedbanou péčí o zboží, nebo zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné ČSN.
Prodávající nenese odpovědnost za poškození zboží přírodními živly nebo vyšší mocí.
Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktu nebo jeho nekompatibility s jinými produkty, stejně jako za škody způsobené vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka. 

               5. Software 

U zboží charakteru software se záruka vztahuje výhradně na fyzickou nečitelnost médií nebo poškozenou dokumentaci. Okamžikem odstranění ochranných prostředků u software (adjustační folie, pečeti aj.) se uživatel (Kupující) stává oprávněným licenčním uživatelem produktu a zboží již nelze vrátit Prodávajícímu. 

               6. Způsob uplatnění reklamace 

Zjištěné vady musí Kupující reklamovat písemnou formou ve lhůtách uvedených v bodu I. a II. reklamačního řádu. V písemném oznámení o vadách je nutno popsat zjištěné vady tj. uvést, o jaké vady se jedná a jak se projevují. K písemné reklamaci je nutné ve všech případech přiložit kopii faktury nebo jiného daňového dokladu. V písemném oznámení je nutné uvést dostatečné kontaktní údaje kupujícího, tj. adresa a telefonní číslo.
Reklamované zboží musí být na náklady Kupujícího, není-li stanoveno jinak, zasláno kompletní nejlépe v originálním obalu (při nedodržení tohoto požadavku nese kupující plnou zodpovědnost za škodu vzniklou na zboží při přepravě a manipulaci z důvodu neoriginálního obalu) včetně manuálů, instalačních médií a záručního listu, byl-li na reklamované zboží vystaven.
Kupující si je vědom, že nedodá-li reklamované zboží včetně veškerého obdrženého příslušenství, pak v případě odstoupení kupujícího od kupní smlouvy bude kupujícímu vrácená kupní cena ponížena o cenu nedodaného příslušenství.
SNAKESUB s.r.o vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to emailem bezprostředně po přijetí reklamace. V případě osobního uplatnění, je předáno ihned. 

               7. Místo uplatnění reklamace

SNAKESUB s. r. o. (reklamace)
U Nisy 853/18
460 01
Liberec
Tel:+420 602 10 20 34

               8. Vyřízení reklamace 

a) Kupující - Spotřebitel

V souladu s ustanovením § 2 odstavec 1,písm. a) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele , ve znění pozdějších předpisů, je spotřebitelem fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Je-li kupující - spotřebitel, prodávající o reklamaci rozhodne ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamaci včetně odstranění vady společnost Snakesub s.r.o vyřídí bez zbytečného dokladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě se spotřebitelem - takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Po uplynutí lhůty respektive prodloužené lhůty se má zato, že vada na věci skutečně existovala a spotřebitel má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

b) Kupující - Podnikatel

Je-li kupující - podnikatel, prodávající se zavazuje o reklamaci rozhodnout ve lhůtě 40 dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto rozhodnutí bude kupující- podnikatel informován na kontaktní email.
Po vyřízení reklamace bude kupující informován společností Snakesub s.r.o prostřednictvím emailu , telefonicky nebo sms zprávou. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení reklamace automaticky zasláno na adresu kupujícího. Kupující má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů, spojených s uplatněním oprávněné reklamace. Tyto náklady jsou chápany jako nejmenší nutné. Zejména se jedná o poštovné za zaslání reklamace. K těmto nákladům nepatří cesta vozem pro uplatnění reklamace a expresní přepravy a další obdobné. O proplacení nákladů na poštovné je nutné žádat bez zbytečného odkladu nejdéle však do 30 dnů od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění.
Kupující je povinen reklamaci převzít bez zbytečného odkladu do 30 dnů ode dne , kdy byl o jejím vyřízení informován. V případě, že reklamace nebude kupujícím vyzvednuta do 6 měsíců ode dne ky byl o vyřízení informován, vyhrazuje si společnost Snakesub s.r.o předmět reklamace zařadit do běžného prodeje.

               9. Závěrečné ustanovení

Práva kupujícího vyplývající ze zákona nejsou tímto reklamačním řádem dotčeny.
Případné spory mezi naši společností a kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě kupující může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce, či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ADR platformy.Než- li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, doporučujeme kupujícímu nejdříve využít kontakt na naši společnost pro vyřešení nastalé situace.
Pro ostatní neupravené otázky platí ustanovení platných právních předpisů.

ESNAKESUB.CZ (SNAKESUB s. r. o.) - reklamační podmínky byly aktualizovány dne 01.01.2023